Strateško HR upravljanje

  • Dijagnoza (revizija) stanja ljudskih potencijala u kompaniji i analiza sa aspekta efektivnosti
  • Strateško planiranje (kreiranje misije i vizije, strateških HR ciljeva preduzeća)
  • Definisanje i uspostavljanje HR politika, procesa i procedura
  • Uspostavljanje HR funkcije
  • Izrada organizacione šeme i sistematizacije poslova (opisa radnih mesta) u kompaniji
  • Uspostvaljanje vrednosti kompanije
  • Razvoj i implementacija željene korporativne kulture tj. standarda poslovnog ponašanja zaposlenih u kompaniji
  • Kreiranje i implementacija standarda interne komunikacije
  • Savetovanje menadžmenta kompanije u rešavanju konkretnih problema
  • Savetovanje u vezi sa kupoprodajnim transakcijama kompanija: